Ein Partneriaid
a’n Cysylltiedigion

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid
sefydliadau addysg uwch a thimau clinigol ym
Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i greu
cydweithrediad unigryw rhwng Prifysgol Abertawe
a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Partneriaethau

Mae ein rhwydwaith dynamig a’n cydweithrediadau hirsefydlog ar waith yn lleol, yn genedlaethol, ac yn rhyngwladol â phartneriaid academaidd fel y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) a phartneriaid masnachol fel Bbraun.

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a’r Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC)

Mae’r Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ariannu swydd gwyddonydd clinigol ar hyn o bryd yn rhan o’r tîm TriTech.

ATiC yw un o bedwar partner yn y rhaglen Accelerate (Cyflymydd Technoleg ac Arloesi Iechyd Cymru) sydd wedi’i chyd-ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, i gefnogi Ymchwil, Datblygu ac Arloesi mewn gwyddorau bywyd, iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Wedi’i bweru gan dîm amlddisgyblaeth o artistiaid, cynllunwyr, peirianwyr a gwyddonwyr, mae labordy UX ATiC yn cynnig ystod unigryw a chynhwysfawr o ddulliau biofecanyddol, biometrig, seicoffisiolegol ac ymddygiad o fesur a dadansoddi ffactorau defnyddioldeb a phrofiad y defnyddiwr. Mae ystod o atebion meddalwedd a sganio 3D safonol yn y diwydiant yn cefnogi’r gallu i gofnodi’n gywir y corff dynol, gwrthrychau ac amgylcheddau gofodol ac yn gallu defnyddio’r wybodaeth hon i’w modelu, argraffu 3D, dadansoddi a gwerthuso mewn cyd-destunau real ac efelychiadau realiti rhithwir.

Prifysgol Abertawe a’r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd

Mae Prifysgol Abertawe a’r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd yn ariannu swydd cydymaith ymchwil ar hyn o bryd, wedi’i leoli yn nhîm TriTech.

Mae’r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd yn bartner balch i’r rhaglen Cyflymu, rhaglen Cymru gyfan gwerth £24 miliwn sy’n cefnogi’r broses o droi syniadau addawol o’r sectorau gwyddor bywyd, iechyd a gofal yng Nghymru yn gynhyrchion, prosesau, a gwasanaethau newydd i sicrhau gwerth economaidd hirhoedlog a manteision cymdeithasol ehangach. Gyda thîm penodol o dechnolegwyr ôl-ddoethuriaeth, arbenigwyr arloesi a gwyddor bywyd, technegwyr, a rheolwyr prosiect, ynghyd â’n cyfleusterau labordy o’r radd flaenaf, rydym ar flaen y gad yng ngwaith datblygu a mabwysiadu technolegol arfaethedig Cymru.

Cysylltiedigion

Cydweithrediadau

Partners