Geirdaon

Rydym yn gweithio’n agos â chydweithwyr ym
Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddatblygu
atebion gofal iechyd arloesol sy’n ysbrydoli newid.
Edrychwch ar yr hyn y mae ein partneriaid a’n
cysylltiedigion yn ei ddweud am y profiad o
weithio gyda ni.

“…mae awydd am yr union beth y mae TriTech yn ei gynnig fel gwasanaeth.”

Gwyn Tudor, Arbenigwr Arloesedd Technoleg Iechyd, MediWales

“Thank you for the incredible effort you’ve put into this grant application. It’s incredible how quick and delightful an experience it’s been collaborating on this project with TriTech.”

Arshia Gratiot, Eupnoos

“Mae’n wych gweld y prosiect hwn yn dod i ben. Mae wedi bod yn wych gweithio gyda Sefydliad TriTech ar hwn. Rydym wedi cael rhai rhwystrau i’w goresgyn gyda sefyllfa barhaus COVID-19, ond diolch i dîm TriTech am sicrhau bod yr oedi cyn lleied â phosibl.”

Marcus Ineson, NGPOD

“Ymddiriedaeth a hygrededd – dyna yn sicr yw pwynt gwerthu unigryw Sefydliad TriTech.”

James Davies, Business Wales

“Mae technolegau iechyd gwirioneddol arloesol yn cynnig y potensial i ni gael effaith bwerus gadarnhaol ar ein cleifion, ar ein system iechyd, ac ar ein staff, a thrwy hynny drawsnewid gofal iechyd ar gyfer y dyfodol…”

Steve Moore, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

“Yma yn Jiva rydym yn ymfalchïo’n fawr yn ein cydweithio parhaus â Tritech o dan stiwardiaeth gadarn yr Athro Chris Hopkins. Trwy gymysgedd o arbenigedd clinigol, rheoleiddiol, technegol ac academaidd – ymysg eraill – mae Tritech wedi galluogi tîm Jiva i ganlyn profion diagnostig hyd at brofion clinigol dan arweiniad AI, gan ein cysylltu â’r unigolion cywir yn ecosystem iechyd Cymru a hwyluso cynnydd ein huchelgeisiau masnachol.”

Dr Manish Patel, Prif Swyddog Gweithredol Jiva.AI

“Un o’r cynhwysion allweddol i greu sefydliad llwyddiannus yw’r bobl. Mae pob un o’r unigolion hyn yn dangos angerdd, ymroddiad a phenderfyniad. Am beth? Cefnogi’r gwaith o ddatblygu atebion gofal iechyd yng Nghymru er lles cleifion yn y GIG. Er mwyn tyfu a gwneud gwahaniaeth, ni allwch ei wneud ar eich pen eich hun, mae angen tîm.”

James Owen, Cyflenwr

“Eich gwaith o fewn TriTech yw’r fenter arloesi fwyaf cyffrous yn y DU.”

Dr Paul Buss, Cyfarwyddwr Strategaeth Glinigol, Gwasanaethau Corfforaethol, Bwrdd Iechyd Powys

“Mae gennym lawer ar y cam syniadau, ond dim llawer yn mynd ymlaen i’r cam mabwysiadu. Yn y tymor byr mae angen i ni ganolbwyntio llawer mwy ar y cam mabwysiadu a dyna lle gall TriTech gyflymu pethau.”

Rhodri Griffiths, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

“Y bwlch yr ydym ni wedi sylwi arno yw achos gwerth dros dechnoleg pan fyddwch yn ei leoli mewn system gofal iechyd – mae mwy o alw am hynny.”

Leighton Phillips, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gadewch adolygiad i ni yn y blwch isod…

Testimonial Review Form
Hysbysiad preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn defnyddio’r wybodaeth y byddwch yn ei chyflwyno, neu yr ydych wedi’i chyflwyno i’n galluogi i wneud gwaith dilynol ar unrhyw gamau gweithredu.

Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau Diogelu Data yn unol â darpariaethau Rheoliadau Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018, er enghraifft sut i gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data, am faint y cedwir eich gwybodaeth neu sut yr ydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol, ar gael yn: Hysbysiadau preifatrwydd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (nhs.wales).

Trwy ddefnyddio’r ffurflen hon, rydych yn cydsynio i’ch data personol gael eu prosesu yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.